การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับข้อบังคับทางกฎหมาย

ในประเทศไทย นายจ้างมีหน้าที่ทำตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องการปฐมพยาบาลเมื่อพนักงานเกิดความเจ็บป่วยหรือประสบอาการบาดเจ็บในที่ทำงาน ข้อบังคับต่อไปนี้คัดลอกมาจาก “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสถานที่ทำงาน (พ.ร.บ. 2011 ฉบับที่สอง)” และ “พระราชบัญญัติการคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541, 1998)”

หน้าที่ของนายจ้าง

นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีและให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงาน และพนักงานมีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยและให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานของพนักงานที่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพแก่ของพวกเขา และควรจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้

นายจ้างต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร ฝ่ายงาน หรือกลุ่มบุคคล มีส่วนร่วม ในความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ซึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและบุคลากรจะต้องลงทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องประกอบด้วยการปฐมพยาบาลในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง และมีการสาธิตและฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง (กฎ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พ.ศ. 2549 , 2006)

หน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรม

นายจ้างต้องจัดการให้มีการฝึกอบรมและการสัมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (กฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 2009)

นายจ้างต้องจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้สามารถบริหาร จัดการ และปฎิบัติการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างปลอดภัย