cpr thailand On sale!

หลักสูตร CPR & AED

฿3,990 ฿2,990 (VAT excl.)

฿ 2,990.00 ต่อคน – 4 ชั่วโมงการฝึกอบรม = หลักสูตร การทำ CPR & AED ของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ( การทำ CPR ) วิธีการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอในทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และทารก

รายละเอียด

ระยะเวลาเรียน: 4 ชั่วโมงการฝึกอบรม (ฝึกอบรมครึ่งวัน)

โครงสร้างหลักสูตร : การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมจริง
อุปกรณ์ในการสอน : คู่มือผู้เข้าร่วม วิดีโอ
การรับรอง: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการรับรองระดับสากล หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรม ใบรับรองมีอายุใช้ได้ 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1. เรียนรู้วิธีการรับรู้สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการแจ้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในประเทศไทย
2. เรียนรู้วิธีการรับรู้สัญญาณและอาการทั่วไปของหัวใจวาย หัวใจหยุดเต้น และอาการหายใจไม่ออกเนื่องจากมีสิ่งของติดคอ
3. เรียนรู้วิธีการดำเนินการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้คำความจำ AB-CABS
4. เรียนรู้วิธีการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
5. เรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่ออาการหายใจไม่ออกเนื่องจากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก

NEXT CLASSES AT OUR ACADEMY – REGISTER  NOW

หากต้องการลงทะเบียนอบรมEmergency First Response® – CPR & AED กับ Bangkok First Aid กรุณาเลือกวันและเวลาจากปฏิทินด้านล่าง (ตารางเรียนเป็นสีเขียว) และเพิ่มลงในรถเข็น สำหรับการจองแบบกลุ่มกรุณาแจ้งจำนวนผู้เข้าอบรม

Quantity:

Category: .

Description

CPR & AED

CPR Thailand. หลักสูตรการฝึกอบรม CPR & AED ของเราสอนวิธีจัดการการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ( การทำ CPR ) วิธีการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งวิธีช่วยให้สำลักหากมีสิ่งของติดคอในทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และทารก
Join the most successful CPR AED Training Course in Bangkok. On-site training. International certifications. Courses in Thai, English, French language.

First aid training Bangkok. First Aid Bangkok. First aid course Bangkok. First aid Thailand. CPR Thailand. AED Thailand. First Aid Training Thailand.

ระยะเวลาเรียน: 4 ชั่วโมงการฝึกอบรม (ฝึกอบรมครึ่งวัน)
โครงสร้างหลักสูตร : การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมจริง
อุปกรณ์ในการสอน : คู่มือผู้เข้าร่วม วิดีโอ
การรับรอง: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการรับรองระดับสากล หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรม ใบรับรองมีอายุใช้ได้ 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1. เรียนรู้วิธีการรับรู้สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการแจ้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในประเทศไทย
2. เรียนรู้วิธีการรับรู้สัญญาณและอาการทั่วไปของหัวใจวาย หัวใจหยุดเต้น และอาการหายใจไม่ออกเนื่องจากมีสิ่งของติดคอ
3. เรียนรู้วิธีการดำเนินการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น โดยใช้คำความจำ AB-CABS
4. เรียนรู้วิธีการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ( การทำ CPR ) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
5. เรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่ออาการหายใจไม่ออกเนื่องจากมีสิ่งของติดคอทั้งในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก

Our courses are interactive, enjoyable and are held in groups that best fit your needs. We can deliver the training at your venue (on-site) if you wish. If you choose to train at your venue (on-site), a minimum of 5 participants is required. Classes can be held in Thai or English and for successful students an internationally recognized certificate is given and is valid for two years. Every student will also receive a participant manual with independent study section, skills workbook and emergency reference guide.

การฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้งของเรา ซึ่งเลือกได้จากตารางเวลาการอบรมที่กำหนดไว้
1/ เลือกสถานที่อบรม 2/ เลือกจำนวนผู้เข้าร่วม 3/ เลือกเวลาอบรมในแท็บ “ปฏิทินตารางเวลาการอบรม” ข้างล่างนี้ 4/ เลือกวันอบรม 5 / จากนั้น เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มในรถเข็นสินค้า” และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินการชำระเงิน 6 / เมื่อเราได้รับการจองของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองจากเรา และทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันวันอบรม

การฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้งของคุณ
1/ เลือกสถานที่อบรม 2/ เลือกจำนวนผู้เข้าร่วม 3/ เลือกวันอบรม 4/ จากนั้น เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มในรถเข็นสินค้า” และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินการชำระเงิน 5 / เมื่อเราได้รับการจองของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองจากเรา และทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันวันอบรม 6/ สำหรับกลุ่มคนจำนวนต่ำสุด 5 คน และสูงสุด 12 คน เราสามารถสอน ณ สถานของคุณหรือที่ทำงานของคุณ (สำหรับกลุ่มใหญ่ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมหลายชั่วโมงอบรม กรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา) 7 / หากคุณอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

There are no reviews yet.

Add your review