วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของ การปฐมพยาบาล

วิสัยทัศน์ของเรา

ทุกคนควรจะสามารถให้การปฐมพยาบาลและรู้จักวิธีการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้เคราะห์ร้ายไม่ควรต้องทนทุกข์ทรมานเพราะขาดคนที่ได้รับการฝึกช่วยเหลือ หรือ การปฐมพยาบาล

ภารกิจของเรา

  • ให้การอบรมและบริการผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาล
    เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปฐมพยาบาล สุขภาพ และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
  • เพื่อให้ทุกคนในประเทศไทยมีทักษะในการปฐมพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงสุด และส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคลแก่ประชาชน

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเราเป็นแนวทางในการคิดและการกระทำของเรา – นั่นคือพื้นฐานของ ‘วิธีปฏิบัติของเรา’

  • มนุษยชาติ – ปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและให้ความเคารพ
  • ความเป็นเลิศ – ภาคภูมิใจในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
  • ความรับผิดชอบ – ส่งมอบสิ่งที่เราสัญญา
  • การตระหนักรู้ –เรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • การทำงานเป็นทีม – ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฐมพยาบาล

หัวใจสำคัญของกรุงเทพ First Aid (หัวใจวาย) [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]