วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วิสัยทัศน์ ของเรา
ทุกคนควรมีความสามารถในการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ โดยไม่ควรมีผู้ประสบภัยคนใดต้องทนทุกข์ทรมารจากการขาดแคลนนักปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ได้รับการอบรมมาแล้ว

ภารกิจของเรา
• จัดให้มีการฝึกอบรมนักปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอต่อความต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความจำเป็นทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในประเทศไทย
• ดำเนินการให้คนไทยทุกคนมีมาตรฐานความเชี่ยวชาญทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในระดับสูงสุด และสนับสนุนให้คนไทยมีการพัฒนาตนเอง

ค่านิยมของเรา
ความนึกคิดและการกระทำของเราได้มาจากค่านิยมของเรา ที่ปูทางให้เราดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
• มนุษยธรรม – การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีเมตตาและความนับถือ
• ความเป็นเลิศ- การได้รับเกียรติจากการทำในสิ่งที่เป็นเลิศ
• ความน่าเชื่อถือ- การส่งมอบสิ่งที่เราใด้ให้คำมั่นสัญญาไว้
• ความรับผิดชอบ- การเรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การทำงานเป็นทีม- การร่วมทำงานด้วยกันอย่างได้ผล
คำเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันจะออกเสียงเป็น HEART หรือหัวใจ ซึ่งหมายความว่า ผู้คน หรือ ประชาชน นั้นสถิตย์อยู่กลางใจของ Bangkok First Aid นั่นเอง