การทำ cpr On sale!

FIRST AID INSTRUCTOR COURSE

฿19,990 ฿16,990 (VAT incl.)

16,990.00 บาท /ท่าน (VAT excl.) – ฝึกอบรม 2 วัน (16 ชั่วโมง) – หลักสูตรอบรมครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเปิดโอกาสพิเศษให้คุณได้สอนและออกประกาศนียบัตรในระดับสากล ผู้สอน EFR มีคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่หลากหลายและไม่มีขีดจำกัดในเรื่อง CPR, AED,การปฐมพยาบาล และการดูแลเด็ก ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณได้อีกด้วย

รายละเอียด

โครงร่างหลักสูตร:

ขั้นที่ 1 ผู้ลงทะเบียนในหลักสูตร Emergency First Response® Instructor ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วไม่เกิน 24 เดือน หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) หรือสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเราก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรได้

ขั้นที่ 2 ทำการศึกษาด้วยตนเอง (self-study) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน และการบริหารชั้นเรียนของ EFR  เราได้ย่อข้อมูลที่อิงตามห้องเรียนแบบดั้งเดิมไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยจะส่งการบ้าน (ทบทวนความรู้ให้ทำก่อนเข้าชั้นเรียน) คู่มือผู้สอน 3 เล่ม (ไฟล์) ให้ หลังจากได้รับเงินมัดจำจากผู้เรียน

ขั้นที่ 3 เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนในชั้นเรียน เพื่อช่วยให้ผู้สอนใหม่มีทักษะในการนำเสนอองค์ประกอบการเรียนการสอนที่พบในโปรแกรมการฝึกอบรมของ EFR  ซึ่งรวมถึงการสาธิตแบบสถานการณ์จริง การปฏิบัติกลุ่มย่อย การพูดคุยและการประเมินประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 4 ผู้เรียนหลักสูตรครูผู้สอนจะต้องมีการสังเกตการสอนและมีส่วนร่วมฝึกสอนในชั้นเรียน มีการสอนจริงโดยมีครูผู้สอนของ EFR คอยสังเกตการณ์ และสอบข้อเขียน (เกณฑ์ผ่านคะแนน ร้อยละ 75 ขึ้นไป)

ระยะเวลาอบรม: ฝึกอบรม 2 วัน (16 ชั่วโมง)
โครงสร้างหลักสูตร: วิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยการศึกษาอิสระ การเรียนในห้องเรียน และปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
สื่อการสอน: คู่มือของผู้สอน, คู่มือผู้สอน Emergency First Response® CPR AED (ไฟล์), คู่มือผู้สอน Emergency First Response® Primary and Secondary Care (ไฟล์), คู่มือผู้สอน Emergency First Response® Care for Children (ไฟล์).
ประกาศนียบัตร: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร Emergency First Response® Instructor – International certificate
ข้อกำหนดเบื้องต้น: ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วไม่เกิน 24 เดือน หรือเป็นบุคคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) หากไม่ได้ผ่านการอบรม CPR และการปฐมพยาบาลมาก่อนสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Primary & Secondary Care course (1 วัน) กับสถาบันของเรา เพื่อให้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้

แผนการสอน:

วันที่ 1 (8 ชั่วโมง)

หัวข้อนำเสนอที่ 1: ปฐมนิเทศหลักสูตร
หัวข้อนำเสนอที่ 2: ปรัชญาแผนงานของ Emergency First Response
หัวข้อนำเสนอที่ 3: อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และการสอน
หัวข้อนำเสนอที่ 4: อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอน Emergency First Response

วันที่ 2 (8 ชั่วโมง)

หัวข้อนำเสนอที่ 5: มาตรฐานและเนื้อหาหลักสูตร Care for Children
หัวข้อนำเสนอที่ 6: อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ Care for Children
หัวข้อนำเสนอที่ 7: การจัดหลักสูตร Emergency First Response
หัวข้อนำเสนอที่ 8: การทำความสะอาดหุ่น (เสริม)
หัวข้อนำเสนอที่ 9: การตลาดของหลักสูตร Emergency First Response

สอบข้อเขียน

หลังจากดำเนินการตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพสำเร็จ เราจะทำการส่งแบบฟอร์ม Emergency First Response Instructor application แนบรูปถ่ายและค่าธรรมเนียมไปลงทะเบียนกับสำนักงานของ Emergency First Response เพื่อสมัครเป็นครูผู้สอน Emergency First Response (รวมถึงการอนุญาตให้ดำเนินการหลักสูตร Care for Children)

*หมายเหตุ: ราคานี้รวมค่าดำเนินการลงทะเบียนครูผู้สอน แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสมาชิก AUS$150 ซึ่งจะต้องจ่ายโดยตรงกับ Emergency First Response เพื่อรักษาสถานะการสอนและอนุญาตให้สามารถรับรองนักเรียนผ่าน EFR® ได้

หลักสูตรผู้สอนการปฐมพยาบาล – ลงทะเบียนตอนนี้

การลงทะเบียน – หลักสูตรครูผู้สอนการปฐมพยาบาล เลือกจำนวนและเลือก Add to cart เราจะติดต่อกลับและจัดเตรียมวันอบรมให้ตามวันที่คุณสะดวก  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกขอใบเสนอราคาสำหรับการจองแบบกลุ่ม หรือติดต่อเรา

Quantity:

Category: .

Description

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
การทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เปิดโอกาสพิเศษให้คุณได้สอนและออกประกาศนียบัตรในระดับสากล ผู้สอน EFR มีคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดที่หลากหลายและไม่มีขีดจำกัดในเรื่อง CPR, AED,การปฐมพยาบาล และการดูแลเด็ก ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคุณได้อีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตร: พัฒนาความรู้, พัฒนาทักษะและฝึกปฏิบัติจากเหตุการณ์เสมือนจริง
สื่อการสอน: การมีส่วนร่วม, วีดีโอ
ประกาศนียบัตร: ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรสากลหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วและจะสามารถสอน CPR AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

เนื้อหาหลักสูตร:

ระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 วันนั้น คุณจะมีความมั่นใจในทักษะของตนเองในการเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นผ่านสื่อที่หลากหลายจากการศึกษาด้วยตนเอง, ในห้องเรียนและการฝึกสอนที่ได้รบมอบหมาย และให้ความสนใจกับการพัฒนาความสามารถในการสอนของคุณที่จะสอนทักษะเหล่านี้ให้กับผู้อื่น

หลักสูตรผู้สอนครอบคลุมวัตถุประสงค์เฉพาะและความต้องการด้านประสิทธิภาพสำหรับหลักสูตรการดูแลปฐมภูมิ, การดูแลทุติยภูมิ, การดูแลเด็ก และ AED พร้อมทั้งคำแนะนำในการสร้างการเรียนรู้, ความต้องการของการฝึกเชิงปฏิบัติการ และบทบาทของคุณในฐานะผู้สอนในสภาพแวดล้อมในการเรียน

หลักสูตรผู้สอนที่ยืดหยุ่นสองวัน ยังสอนคุณในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เรียนในหลักสูตร, การประเมินความรู้ของผู้เรียน, การนำเสนอเนื้อหาของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ และการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง

การฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้งของเรา ซึ่งเลือกได้จากตารางเวลาการอบรมที่กำหนดไว้
1/ เลือกสถานที่อบรม 2/ เลือกจำนวนผู้เข้าร่วม 3/ เลือกเวลาอบรมในแท็บ “ปฏิทินตารางเวลาการอบรม” ข้างล่างนี้ 4/ เลือกวันอบรม 5 / จากนั้น เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มในรถเข็นสินค้า” และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินการชำระเงิน 6 / เมื่อเราได้รับการจองของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองจากเรา และทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันวันอบรม

การฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้งของคุณ
1/ เลือกสถานที่อบรม 2/ เลือกจำนวนผู้เข้าร่วม 3/ เลือกวันอบรม 4/ จากนั้น เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มในรถเข็นสินค้า” และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินการชำระเงิน 5 / เมื่อเราได้รับการจองของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองจากเรา และทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันวันอบรม 6/ สำหรับกลุ่มคนจำนวนต่ำสุด 5 คน และสูงสุด 12 คน เราสามารถสอน ณ สถานของคุณหรือที่ทำงานของคุณ (สำหรับกลุ่มใหญ่ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมหลายชั่วโมงอบรม กรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา) 7 / หากคุณอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

https://www.bangkokfirstaid.com/product/first-aid-instructor-course-bangkok-thailand/

 

There are no reviews yet.

Add your review