AHA – Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)

16 ชั่วโมงการฝึกอบรม – หลักสูตร American Heart Association ® – Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) สร้างบนพื้นฐานของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) โดยเน้นความสำคัญของการทำ CPR อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพสูง การเรียนการสอนภาคปฏิบัติและกรณีจำลองในหลักสูตรขั้นสูงนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการรับรู้และการรักษาแบบ intervention ในภาวะหัวใจหยุดเต้น หลังจากภาวะหัวใจหยุดเต้น หัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง และกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

ผู้เข้าร่วม

ออกแบบมาสำหรับบุคลาการด้านการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าโดยตรงหรือมีส่วนร่วมในการจัดการภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือภาวะหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบุคลากรในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน การดูแลขั้นวิกฤต และหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤติ เช่น แพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมถึงผู้อื่นที่ต้องการใบรับรองประจำหลักสูตร ACLS สำหรับทำงานหรือข้อกำหนดอื่นๆ

สิ่งที่จำเป็นต้องมี: ประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร AHA ® Basic Life Support (BLS) หรือเทียบเท่า

รูปแบบหลักสูตร และใบรับรอง

ระยะเวลาอบรม: ฝึกอบรม 16 ชั่วโมง (2 วัน)
โครงสร้างหลักสูตร: รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองทางคลินิก ครูผู้สอนทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติและทดสอบทักษะ ACLS รวมถึงสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
อุปกรณ์ในการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร American Heart Association ACLS ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี  SAME DAY CERTIFICATION

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

1- การนำลำดับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) การประเมินปฐมภูมิและทุติยภูมิมาใช้สำหรับการประเมินผู้ป่วยผู้ใหญ่อย่างเป็นระบบ
2- การดำเนินการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงทันที รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของการกดหน้าอกและการบูรณาการการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติภายนอก (AED)
3- การรับรู้และดำเนินการจัดการทันทีกับภาวะหยุดหายใจ
4- หารือเกี่ยวกับการรับรู้และการจัดทันทีกับกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงแนวโน้มการจัดการที่เหมาะสม
5- การรับรู้และดำเนินการจัดการทันทีกับภาวะหัวใจเต้นช้า และหัวใจเต้นเร็ว ที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือ 6- ผลลัพธ์การกู้ชีพที่ซับซ้อน

วันที่ 2

6- การรับรู้และดำเนินการจัดการทันทีกับภาวะหัวใจหยุดเต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือส่งต่อการดูแล รวมถึงการดูแลหลังจากภาวะหัวใจหยุดเต้น
7- การกำหนดรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกหรือผู้นำของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
8- การประเมินผลความพยายามกู้ชีพในระหว่างภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยการประเมินคุณภาพการทำ CPR อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการตอบสนองทางสรีรวิทยาของผู้ป่วย และส่งข้อคิดเห็นแบบเรียลไทม์ไปยังทีม
9- การรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของทีมต่อประสิทธิภาพของทีมโดยรวม
10- อภิปรายการใช้ทีมตอบสนองที่รวดเร็วหรือทีมแพทย์ฉุกเฉินอาจปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยได้อย่างไร
11- นิยามระบบการดูแล

ตารางฝึกอบรม – ลงทะเบียนตอนนี้

การลงทะเบียน – หลักสูตร American Heart Association ® – Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) กรุณาติดต่อเรา ติดต่อเรา

Category: .

Description

AHA – Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS training)

16 training hours – Our American Heart Association ® – Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) course builds on the foundation of Basic Life Support (BLS), emphasizing the importance of continuous, high-quality CPR. The hands-on instruction and simulated cases in this advanced course are designed to help enhance their skills in the recognition and intervention of cardiopulmonary arrest immediate post-cardiac arrest, acute arrhythmia, stroke, and acute coronary syndromes. ACLS training Bangkok Thailand

Audience

Designed for healthcare professionals or certified emergency responders who either direct or participate in the management of cardiopulmonary arrest or other cardiovascular emergencies. This includes personnel in emergency response, emergency medicine, intensive care, and critical care units such as physicians, nurses, and paramedics, as well as others who need an ACLS course completion card for job or other requirements. ACLS training Bangkok Thailand

Prerequisite: AHA ® Basic Life Support (BLS) certificate or equivalent

Course format & completion card

Course duration: 16 training hours. (2 days) ACLS training Bangkok Thailand
Course structure: In the Instructor-led format, students participate in simulated clinical scenarios and learning stations. Students work with an AHA ACLS Instructor to complete ACLS skills practice and skills testing. Students also complete a written exam in class.
Pedagogic tools: participant manual, video. 
Certification: Participants will be given an American Heart Association ACLS course completion card after successful completion of training, and valid for 2 years. ACLS training Bangkok Thailand

Course content

Day 1

1- Apply the BLS, Primary, and Secondary Assessments sequence for a systematic evaluation of adult patients
2- Perform prompt, high-quality BLS, including prioritizing early chest compressions and integrating early automated external defibrillator (AED) use4- Discuss early recognition and management of ACS and stroke, including appropriate disposition
3- Recognize and perform early management of respiratory arrest. ACLS training Bangkok Thailand
4- Discuss early recognition and management of ACS and stroke, including appropriate disposition
5- Recognize and perform early management of bradyarrhythmias and tachyarrhythmias that may result in cardiac arrest or 6- complicate resuscitation outcome

Day 2

6- Recognize and perform early management of cardiac arrest until termination of resuscitation or transfer of care, including immediate post–cardiac arrest care
7- Model effective communication as a member or leader of a high-performance team
8- Evaluate resuscitative efforts during a cardiac arrest through continuous assessment of CPR quality, monitoring the patient’s physiologic response, and delivering real-time feedback to the team
9- Recognize the impact of team dynamics on overall team performance
10- Discuss how the use of a rapid response team or medical emergency team may improve patient outcomes
11- Define systems of care. ACLS training Bangkok Thailand

 

There are no reviews yet.

Add your review