AHA – BASIC LIFE SUPPORT (BLS)

6 ชั่วโมงการฝึกอบรม – หลักสูตร American Heart Assiociation® Basic Life Support (BLS) เป็นพื้นฐานสำหรับการช่วยชีวิตหลังการเกิดหัวใจหยุดเต้น หลักสูตร BLS ของ AHA ได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองวิทยาการใหม่สำหรับการทำ CPR และการดูแลหัวใจและหลอดเลือดฉุกเฉิน ในแนวทางปฏิบัติ American Heart Association 2015 หลักสูตรวิดีโอที่นำโดยครูผู้สอนนี้สอนทั้งผู้ช่วยชีวิตแบบคนเดียวและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบทีม สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล

ผู้เข้าร่วม

สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหรือเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ต้องการเรียนรู้การรับรู้เหตุฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และการช่วยเหลือในภาวะสำลักโดยวิธีที่ปลอดภัย ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จำเป็นต้องมี: Be a practicing medical professional such as a physician, Emergency Medical Technician (EMT), Paramedic, or Registered Nurse.

รูปแบบหลักสูตร และใบรับรอง

ระยะเวลาอบรม: ฝึกอบรม 6 ชั่วโมง (ฝึกอบรมครึ่งวัน)
โครงสร้างหลักสูตร: รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองทางคลินิก ครูผู้สอนทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติและทดสอบทักษะ BLS รวมถึงสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
อุปกรณ์ในการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร American Heart Association ®  BLS ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี  SAME DAY CERTIFICATION

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1- ความสำคัญของการทำ CPR ที่มีประสิทธิภาพสูงและผลกระทบต่อการรอดชีวิต
2- การประยุกต์ใช้ขั้นตอนของห่วงโซ่การรอดชีวิต (Chain of Survival)
3- อาการแสดงของผู้ที่ต้องการการทำ CPR
4- ทักษะการทำ CPR ที่มีประสิทธิภาพสูงในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก
5- ความสำคัญของการใช้เครื่อง AED ตั้งแต่ระยะแรก
6- สาธิตทักษะการใช้เครื่อง AED
7- การใช้อุปกรณ์ป้องกันในการช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
8- การช่วยชีวิตแบบทีมและการพัฒนาทักษะ
9- เทคนิคการช่วยเหลือหากมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ (สำลัก) ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก

รวม = 6 ชั่วโมง

ตารางฝึกอบรม – ลงทะเบียนตอนนี้

การลงทะเบียน – หลักสูตร American Heart Association ® – BLS หรือจองแบบกลุ่ม (อบรมนอกสถานที่) กรุณาติดต่อเรา

Category: .

Description

6 training hours – Our American Heart Assiociation® Basic Life Support course (BLS) is the foundation for saving lives after cardiac arrest. The AHA’s BLS Course has been updated to reflect new science in the 2015 American Heart Association Guidelines Update for CPR and Emergency Cardiovascular Care. This video-based, Instructor-led course teaches both single-rescuer and team basic life support skills for application in both in-facility and prehospital settings.

Audience

For healthcare professionals or certified emergency responders who need the ability to recognize several life-threatening emergencies, provide CPR, use an AED and relieve choking in a safe, timely and effective manner.

Prerequisite: Be a practicing medical professional such as a physician, Emergency Medical Technician (EMT), Paramedic, or Registered Nurse.

Course Format & Completion card

  • Course duration: 6 training hours. (Half day training)
    Course structure: In the Instructor-led format, students participate in simulated clinical scenarios and learning stations. Students work with an AHA BLS Instructor to complete BLS skills practice and skills testing. Students also complete a written exam in class.
    Pedagogic tools: participant manual, video.
    Certification: Participants will be given an American Heart Association ®  BLS course completion card after successful completion of training, and valid for 2 years. SAME DAY CERTIFICATION

Course content & Syllabus

Course Content

1- Importance of high-quality CPR and its impact on survival
2- Application of the steps of the Chain of Survival
3- Signs of someone needing CPR
4- High-quality CPR skills acquisition for adults, children and infants
5- Importance of early use of an AED
6- AED skill demonstration
7- Effective ventilations with a barrier device
8- Multirescuer resuscitation and skill acquisition
9- Techniques for relief of foreign-body airway obstruction (choking) for adults, children and infants

Total = 6 hours

NEXT CLASSES – REGISTER NOW

To register for our next American Heart Association ® – BLS classes, or to request a group booking (onsite training) please contact us.

There are no reviews yet.

Add your review