ONSITE PEDIATRIC FIRST AID CPR AED COURSE_LOCAL CERTIFICATE_GROUP PACKAGE

8 ชั่วโมงการฝึกอบรม – หลักสูตร Bangkok First Aid® Pediatric First Aid CPR AED ของเราสอนวิธีการช่วยเหลือและจัดการกับความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในเด็กหรือทารกในช่วงสองสามนาทีแรกจนกระทั่งความช่วยเหลือจากทีมบุคลากรทางการแพทย์มาถึง ซึ่งวิธีการช่วยเหลือจะแตกต่างจากผู้ใหญ่

รายละเอียด

ระยะเวลาอบรม: 8 ชั่วโมง (ฝึกอบรมเต็มวัน)

โครงสร้างหลักสูตร : รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน Bangkok First Aid และผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้บทเรียนวิดีโอเป็นสื่อในการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาล การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
อุปกรณ์ในการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร Bangkok First Aid Pediatric First Aid CPR AED ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรียนรู้หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยปฐมพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์
การโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับสากล
การค้นหาปัญหา
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลตัวอย่าง

2- กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR สำหรับเด็กและทารก และ ใช้เครื่องAED สำหรับเด็ก
ภาวะสำลักในเด็ก และทารก
ปัญหาการหายใจและโรคหอบหืด
ปฏิกิริยาการแพ้
เป็นลม
โรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะชัก

3- กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
เลือดออกภายนอก
แผล, ได้รับบาดเจ็บที่ปาก, แก้ม และฟันหลุด
เลือดออกภายใน
การบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง
กระดูกหัก และข้อเคล็ด
แผลไหม้ และไฟฟ้าช็อต

4- กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม
สัตว์กัดและต่อย
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเย็น
เหตุฉุกเฉินจากสารพิษ, จมน้ำ

แผนการสอน:

แนะนำหลักสูตร – 10 นาที
พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 50 นาที
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 3 ชั่วโมง
กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 2 ชั่วโมง 30 นาที
กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 1 ชั่วโมง 30 นาที

รวม = 8 ชั่วโมง

Category: .

Description

การดูแลเด็ก – CPR เด็ก

ดูแลเด็ก

8 ชั่วโมงการฝึกอบรม – หลักสูตร Bangkok First Aid® Pediatric First Aid CPR AED ของเราสอนวิธีการช่วยเหลือและจัดการกับความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในเด็กหรือทารกในช่วงสองสามนาทีแรกจนกระทั่งความช่วยเหลือจากทีมบุคลากรทางการแพทย์มาถึง ซึ่งวิธีการช่วยเหลือจะแตกต่างจากผู้ใหญ่

รายละเอียด

ระยะเวลาอบรม: 8 ชั่วโมง (ฝึกอบรมเต็มวัน)

โครงสร้างหลักสูตร : รูปแบบการสอนนำโดยครูผู้สอน Bangkok First Aid และผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้บทเรียนวิดีโอเป็นสื่อในการสอนและทำงานร่วมกับผู้เรียนเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาล การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และสอบข้อเขียนในชั้นเรียนด้วย
อุปกรณ์ในการสอน: หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม, วิดีโอ
การรับรอง: หลังสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการผ่านหลักสูตร Bangkok First Aid Pediatric First Aid CPR AED ระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร:

1- พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เรียนรู้หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยปฐมพยาบาล
การประเมินเหตุการณ์
การโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อระดับสากล
การค้นหาปัญหา
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลตัวอย่าง

2- กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาวะหัวใจหยุดเต้น: การทำCPR สำหรับเด็กและทารก และ ใช้เครื่องAED สำหรับเด็ก
ภาวะสำลักในเด็ก และทารก
ปัญหาการหายใจและโรคหอบหืด
ปฏิกิริยาการแพ้
เป็นลม
โรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะชัก

3- กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ
เลือดออกภายนอก
แผล, ได้รับบาดเจ็บที่ปาก, แก้ม และฟันหลุด
เลือดออกภายใน
การบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง
กระดูกหัก และข้อเคล็ด
แผลไหม้ และไฟฟ้าช็อต

4- กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม
สัตว์กัดและต่อย
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเย็น
เหตุฉุกเฉินจากสารพิษ, จมน้ำ

แผนการสอน:

แนะนำหลักสูตร – 10 นาที
พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 50 นาที
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 3 ชั่วโมง
กรณีฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 2 ชั่วโมง 30 นาที
กรณีฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม (ทฤษฎี + ปฏิบัติ) – 1 ชั่วโมง 30 นาที

รวม = 8 ชั่วโมง

https://www.bangkokfirstaid.com/product/care-for-children-paediatric-first-aid/

 

There are no reviews yet.

Add your review